Algemene Voorwaarden en reglement

Deelnemers zullen de volgende verklaring moeten invullen en ondertekenen:

Algemene voorwaarden / Regelement

Definities

1 Organisatie: Het evenement wordt georganiseerd door vrijwilligers en Stichting NeuroMove

2 Evenement: Paddle 2 Move is een een daags sup/paddle evenement met de mogelijkheid tot deelname aan een sup tocht door de Amsterdamse binnenwateren.

3 Deelnemer: Dit is iedere persoon die zich inschrijft voor of deelneemt aan een onderdeel van het Evenement.

Algemeen

1 Door middel van de inschrijving verklaart de Deelnemer zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van dit reglement.

2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover de Organisatie zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.

3 Alle aanwijzingen van evenement personeel, officials, beveiligingspersoneel van gemeentelijke en/of provinciale instanties dienen stipt en terstond te worden opgevolgd.

4 Het betreden van het evenementen terrein geschiedt geheel op eigen risico. Door enkel het betreden aanvaardt de Deelnemer onvoorwaardelijk dat de Organisatie niet aansprakelijk is voor de schade of het letsel aan de goederen of personen ongeacht hoe de schade of het letsel is ontstaan.

 

Spelregels

Deelnemers zijn verplicht alle aanwijzingen van de Organisatie op te volgen.

Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.

De Organisatie behoudt zich het recht voor om een Deelnemer op ieder moment tijdens het Evenement en met directe ingang (tijdelijk) uit te sluiten van inzet als zij hier aanleiding toe ziet.

Deelnemers verklaren onderstaande peddel regels te hebben gelezen en te respecteren en op te volgen (zie regels op het water)

Kinderen jonger dan 14 jaar mogen uitsluitend meedoen onder toeziend oog van een (bekende) volwassene. Deze dient ten alle tijden bij de deelnemende kinderen te blijven. Max 3 kinderen per toeziend ouder.

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring Organisatie

Deelnemers zijn zich ervan bewust dat deelname tijdens dit Evenement risico’s en gevaren met zich kan meebrengen.

Deelnemers zijn zich bewust van de risico’s en gevaren wegens nalatigheid, onachtzaamheid of onervarenheid van andere Deelnemers.

Het Deelnemen aan het Evenement geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.

De aansprakelijkheid van de Organisatie wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:

  • schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door de Organisatie ingeschakelde derden, zoals leveranciers, hulpverleners, huurders/pachters van delen van de route en de door deze derden ingeschakelde personen;